Opći uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja ("GTC") uređuje se ugovorni odnos između tvrtke AXIANS HRVATSKA d.o.o. ("Pružatelj usluga") i Kupaca (u daljnjem tekstu "Kupac"). Popunjavanjem zaslona za prijavu radi registracije i naručivanja korisničkog računa na web stranici Pružatelja usluga, Kupac potvrđuje da je pročitao i prihvaća odredbe ovih Općih uvjeta i povezanih dokumenata. Dobavljač zadržava pravo naknadnih izmjena ili dopuna Općih uvjeta, koje će postati dio ugovora, osim ako se Kupac ne usprotivi u roku od 14 dana od saznanja o njima. Trenutačna verzija Općih uvjeta poslovanja bit će objavljena na internetskim stranicama pružatelja usluga (https://visitor4.com).

1. Predmet Ugovora

1.1. Uz softver Pružatelja usluga (u daljnjem tekstu, "Pružatelj usluga") svojim korisnicima prvenstveno pruža Softver kao uslugu ("SaaS") usluge putem Interneta u području poslovnih softverskih rješenja ili daljnjih usluga u različitim područjima (u daljnjem tekstu zajednički nazvane "Usluge"). Za opseg i uvjete ovih usluga pogledajte trenutni opis usluge koji je prenesen Kupcu ili objavljen na web stranici Pružatelja usluga.

2. Pružanje softvera

2.1. Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Dobavljač će Kupcu staviti na raspolaganje trenutnu verziju softvera Pružatelja usluga za upotrebu putem Interneta u zamjenu za plaćanje. U tu svrhu Dobavljač pohranjuje softver kojem Kupac može pristupiti putem Interneta.

2.2. Dobavljač kontinuirano razvija softver i poboljšava ga redovitim ažuriranjima i nadogradnjama. Trenutni popis funkcionalnosti može se pronaći u opisu usluge na web stranici Pružatelja usluga.

2.3. Dobavljač kontinuirano prati rad funkcionalnosti Softvera i uklanja softverske pogreške u mjeri u kojoj je to tehnički moguće.

3. Prava korištenja softvera

3.1. Dobavljač daje Kupcu neisključivo i neprenosivo pravo korištenja softvera Pružatelja kako je predviđeno za vrijeme trajanja Ugovora kao dijela odgovarajućeg opsega usluga.

3.2. Korisniku nije dopušteno kopirati, ponovno sastavljati, mijenjati ili uređivati softver, osim ako je to izričito dopušteno u trenutnom opisu usluge na web stranici ili ga je Pružatelj odobrio u pisanom obliku.

3.3. Kupac nema pravo učiniti ovaj softver dostupnim neovlaštenim trećim stranama za upotrebu, bilo uz naknadu ili besplatno. Kupcu je izričito zabranjeno učiniti softver dostupnim trećim stranama u bilo kojem obliku, osim ako je to izričito dopušteno u trenutnom opisu usluge na web stranici ili ga je pružatelj odobrio u pisanom obliku.

3.4. Kupac se obvezuje strukturirati sve ugovorne odnose s trećim stranama na način da učinkovito spriječi bilo kakvu nezakonitu upotrebu softvera od strane trećih strana.

4. Podizvođač

4.1 Dobavljač može angažirati podizvođače/treće strane za razvoj i ispunjenje usluge. U slučaju ovlaštenog podugovaranja, Dobavljač je odgovoran za poduku podizvođača.

4.2. Jamstvo i odgovornost za podizvođače/treće strane isključeni su u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno u skladu s odjeljkom 14.

5. Podrška

5.1. Dobavljač će odgovoriti na upite Kupca (e-poštom) u vezi sa softverom Pružatelja usluga i drugim uslugama Pružatelja usluga u radno vrijeme objavljeno na web stranici Pružatelja usluga, telefonom ili u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku nakon primitka upita.

6. Nemogućnost pristupa

6.1. Prilagodbe, izmjene i dopune SaaS usluga Pružatelja usluga koje su predmet Ugovora, kao i mjere poduzete za utvrđivanje i otklanjanje kvarova, dovode do privremenog prekida ili narušavanja pristupačnosti samo ako je to potrebno iz tehničkih razloga.

6.2. Osnovne funkcije i održavanje softvera Pružatelja usluga redovito se prate. U slučaju ozbiljnih pogrešaka (tj. nemogućnost korištenja softvera Pružatelja usluga ili značajno ograničena uporaba), održavanje se obično provodi što je prije moguće. Dobavljač će pravovremeno obavijestiti Kupca o radovima održavanja i obavit će taj posao u najkraćem mogućem roku. Dobavljač nastoji osigurati maksimalnu moguću dostupnost softvera Pružatelja.

7. Obveze kupca

7.1. Kupac je dužan koristiti SaaS usluge isključivo u svrhu navedenu u Ugovoru. Kupac snosi isključivu odgovornost za sadržaj koji on i korisnici koje postavi kreiraju, prenose ili koriste prilikom korištenja SaaS usluga. Kupac je odgovoran za potrebne sistemske zahtjeve (posebno hardver i softver) za korištenje softvera Dobavljača. Kupac je isključivo odgovoran za unos i održavanje svojih podataka i informacija potrebnih za korištenje SaaS usluga - ne dovodeći u pitanje obvezu Pružatelja da sigurnosno kopira podatke.

7.2. Kupac je dužan poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi spriječio neovlašteni pristup softveru od treće strane. Pristup Softveru treba obaviti pažljivo čuvajući lozinku, ID itd. povjerljivim i ne prenoseći je neovlaštenoj trećoj strani. U slučaju gubitka vjerodajnica za pristup, Kupac mora obavijestiti Pružatelja usluga u najkraćem mogućem roku.

7.3. Kupac će poduzeti sve potrebne mjere, prema vlastitom nahođenju, kako bi održao ili poboljšao sigurnost podataka, softvera i mrežnih veza.

7.4. Kupac je dužan uvijek (svakodnevno) ažurirati podatke na svom računu Pružatelja usluga, posebno pohranjene osobne podatke kao što su adrese stanovanja i registriranog ureda, adresa e-pošte za obavijesti i dostavu računa, kao i telefonski brojevi.

7.5. Nakon raskida ugovornog odnosa Pružatelj je dužan neopozivo izbrisati sve podatke mjesec dana nakon raskida Ugovora.

7.6. Ako Kupac prekrši bilo kakve obveze prema ovim Općim uvjetima ili drugim ugovornim odredbama, Dobavljač je ovlašten privremeno ili trajno ograničiti ili blokirati račun Pružatelja usluga, čime se blokira pristup svim uslugama Pružatelja usluga.

8. Naknade

8.1. Kupac je suglasan platiti Pružatelju usluga ugovorenu naknadu za usluge uvećanu za PDV, a koje su naručene u skladu s njegovom pretplatom / odgovarajućim opisom usluge.

8.2. Naknade su navedene na web stranici Visitor4.

8.3. Posebne ponude navedene su na web stranici Visitor4.

8.4. Dobavljač će kupcu poslati račun za ugovorno dugovanu naknadu na adresu e-pošte pohranjenu s adresom za naplatu.

8.5. Pružatelj ima pravo prilagoditi naknade i/ili sadržaj usluge u bilo kojem trenutku pisanim putem obavještavajući Kupca. Razlozi za takve promjene usluge mogu uključivati tehnički napredak i kontinuirani razvoj softvera. Ako Kupac ne želi nastaviti Ugovor po promijenjenim cijenama i ako promjene predstavljaju pogoršanje uvjeta sa stajališta Kupca, Kupac ima pravo na izvanredni raskid s otkaznim rokom od 30 dana do datuma promjene.

8.6. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Pružatelj ima pravo privremeno blokirati račun Pružatelja usluga, čime se blokira pristup svim uslugama Pružatelja usluga. U tom slučaju dogovorena naknada ostaje u potpunosti plativa, čak i za vrijeme blokiranja računa. Pristup će se ponovno aktivirati nakon što se plate nepodmireni računi. Odjeljak 9.5 ostaje rezerviran.

9. Jamstvo / odgovornost

9.1. Pružatelj jamči funkcionalnost i operativnu spremnost SaaS usluga u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.

9.2. Kupac se obvezuje nadoknaditi Pružatelju štete od svih potraživanja trećih strana na temelju podataka koje pohranjuje Kupac i nadoknaditi Pružatelju sve troškove koje je Pružatelj snosio zbog mogućih kršenja prava.

9.3. Podložno važećem zakonodavstvu, Dobavljač isključuje svaku odgovornost prema Kupcu (ili bilo kojoj trećoj strani), posebno za ispunjenje njegovih ugovornih i izvan ugovornih obveza, kao i za gubitak podataka (uključujući i zbog nemara), gubitka prihoda, Ovo isključenje odgovornosti primjenjuje se i na svaku štetu prouzročenu izravno ili neizravno korištenjem softvera Pružatelja.

9.4. Ako je Pružatelj angažirao pomoćne osobe da ispune svoje ugovorne obveze, Pružatelj je dužan pažljivo uputiti pomoćne osobe. U svim drugim aspektima, jamstvo i odgovornost isključeni su u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Ovo isključenje jamstva i odgovornosti posebno se primjenjuje na namjeru i krajnju nepažnju.

9.5. Podložno važećem zakonodavstvu, jamstvo za funkcionalnu i operativnu spremnost, kao i odgovornost u pogledu softvera i usluga trećih strana (posebno dodataka, savjetodavnih usluga i bankovnih sučelja) u potpunosti je isključena.

10. Trajanje ugovora

10.1. Ugovor započinje registracijom kupca ili prijavom ugovora.

10.2. Ugovor se sklapa na neograničeno vrijeme.

10.3. Stranke imaju pravo raskinuti ugovor davanjem pisane obavijesti uz otkazni rok u trajanju od mjesec dana.

10.4. Stranke su slobodne odmah raskinuti Ugovor iz opravdanih razloga. Opravdani razlog za trenutni raskid ovog Ugovora od strane Pružatelja usluga je posebno,

  • ako Kupac bankrotira ili je stečajni postupak prekinut zbog nedostatka imovine
  • ako Kupac zaostaje s obvezama plaćanja prema ovom ugovornom odnosu u iznosu od najmanje mjesec dana naknade i bez rezultata je obaviješten nakon dodjele dodatnog roka za plaćanje od dva tjedna
  • ako Kupac svojom krivnjom prekrši zakonske propise ili prekrši autorska prava, prava industrijskog vlasništva ili prava na ime trećih strana prilikom korištenja ugovorenih usluga
  • ako Kupac ozbiljno prekrši obveze prema ovim Općim uvjetima poslovanja ili drugim ugovornim odredbama
  • ako Kupac koristi pružene usluge u svrhu promicanja kaznenih, nezakonitih i etički upitnih radnji

11. Obavijesti

11.1. Osim ako u ovom Ugovoru ili zakonom nije određen stroži način, sve obavijesti moraju se poslati e-poštom na adresu druge stranke kako je priopćila svaka Stranka.

11.2. Ovi Opći uvjeti poslovanja mogu se prilagoditi u bilo kojem trenutku u skladu s prvim stavkom ovih Općih uvjeta. Kupac će biti obaviješten u skladu s tim.

12. Zaštita podataka

12.1. Prilikom prihvaćanja ovih Općih uvjeta, Kupac istovremeno izjavljuje svoju privolu za Pravila o privatnosti pružatelja usluga (Prilog 1) i Ugovor o obradi naloga pružatelja usluga (Prilog 2), svaki u svojim trenutno važećim verzijama, koje su trajno objavljene na web mjestu Pružatelja usluga. Kupac izjavljuje da je upoznat sa sadržajem tih dokumenata.

13. Prava intelektualnog vlasništva

13.1. Sva prava intelektualnog vlasništva na SaaS usluge Pružatelja usluga, posebno na softver Pružatelja usluga i web stranicu, ostaju u vlasništvu Pružatelja usluga.

14. Obveza povjerljivosti

14.1. Dobavljač se obvezuje čuvati tajnost svih povjerljivih postupaka, posebno poslovnih ili poslovnih tajni Kupca za koje postaje svjestan tijekom pripreme, izvršenja i ispunjenja ovog Ugovora, te se obvezuje da te podatke neće otkrivati vanjskim trećim stranama bez odobrenja Kupca. To se odnosi na sve neovlaštene treće strane, osim ako je otkrivanje informacija potrebno za pravilno ispunjavanje ugovornih obveza Pružatelja usluga.

14.2. Kupac ovlašćuje Pružatelja da javno navede ime Kupca kao referencu i da koristi opće informacije o sklopljenom ugovoru na odgovarajući način u svrhe marketinga, odnosa s javnošću i prodajne svrhe. Međutim, Dobavljač će kontaktirati Kupca prije objavljivanja, a Kupac može opozvati njegov pristanak samo iz opravdanih razloga.

15. Klauzula o razdvajanju

15.1. Ako pojedine odredbe ovog Ugovora budu ili postanu nevažeće ili ništetne, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. U tom slučaju, nevažeća ili ništava odredba zamjenjuje se novom, zakonski dopuštenom odredbom koja je najbliža ekonomskom značenju i učinku nevažeće ili ništave odredbe. Isti se postupak slijedi ako praznina u Ugovoru postane očita.

16. Mjerodavno pravo i mjesto nadležnosti

16.1. Ovaj Sporazum, uključujući sva pitanja koja se odnose na njegovo formiranje i valjanost, uređuje se i tumači u skladu sa zakonima Hrvatske, bez primjene načela sukoba zakona i međunarodnih sporazuma.

16.2. Isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Ugovorom i predmetom sadržanim u njemu, uključujući pitanja koja se odnose na formiranje, valjanost, ništavost, obvezujuću prirodu, provedbu, izmjenu ili izmjenu, kršenje ili raskid ovog Ugovora, nalazi se u sjedištu Pružatelja usluga.

17. Prednost

17.1. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između hrvatske verzije ovih Općih uvjeta poslovanja i njezinih priloga i verzije na drugom jeziku, prevladava hrvatska verzija.

Veljača 2024.

AXIANS HRVATSKA d.o.o.

Borongajska cesta 81A

10000 Zagreb

Hrvatska

Kolačići

Ova stranica koristi isključivo tehničke kolačiće koji su nužni za uredno funkcioniranje stranice i ne mogu se isključiti. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete podesiti tako da blokira navedene kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće ispravno raditi. Kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati i ne prosljeđuju se trećim stranama.